Akadálymentes változat
SÁRKÖZI ALAPÍTVÁNY
KIEMELTEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET

Cím: 5233 TISZAGYENDA, ADY ENDRE út 6.
Telefon/fax: 56/439-717, illetve 56/438-148

A tiszagyendai Sárközi Alapítvány magánszemély kezdeményezésére 1992-ben alakult. A Megyei Bíróság Pk. 61. 248/1992/4 számú végzésével nyilvántartásba vette. Azóta folyamatosan működik.
Megalakulásakor célként a hagyományápolást, a községi iskola tanulóinak törvényes formában való segítését, az egészségügyi-szociális szempontból rászorulók támogatását jelölte meg.
Az alapító tagokat szoros kötelék fűzte a községhez, habár távol élnek tőle. Gyökereik innen erednek, itt éltek szüleik, itt jártak iskolába. Látva az itt élők nehéz helyzetét, gondjait, az alapítvány létrehozásával segíteni szerettek volna. A kezdeti időszakot az adománygyűjtés, ezek rászorultsági alapon való szétosztása, a tehetséges továbbtanuló fiatalok csekély anyagi támogatása, történelmi értékek kutatása jellemezte. Ennek eredményeként készült el a község történetét bemutató bibliográfia is.

Az Alapítványunk az 1997. évi CLVI. Törvény 26.§-a közül az alapító okirata szerint az alábbiakat tűzte ki célul: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, egészségmegőrzés, gyógyító rehabilitációs tevékenység támogatása, kulturális örökség megóvása, társadalmi esélyegyenlőtlenség megszüntetésére irányuló tevékenységek támogatása, a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó intézményekkel szorosan együttműködve.

Az Alapítványunk közhasznú tevékenységéhez szükséges vagyona főképpen adományokból áll, amit az SZJA 1%-a és csekély támogatói befizetések jelentenek. Az Alapítványt a Megyei Bíróság 1999. augusztus 5. napjával jogerőre emelkedett Pk.61.248/1992/16. számú végzésével kiemelten közhasznú szervezetté nyilvánította.
Az Alapítványt 5 fős kuratórium irányítja, melynek tagjait az alapító tagok határozatlan időre bíztak meg ezen tevékenység végzésére. A kuratórium tagjai között az alapító okirat szerinti tevékenység alapján megtalálhatók az oktatási intézmények, az egészségügyi intézmények, az idős korú lakosság és az önkormányzat képviselői. A kuratórium elnöke tisztségét szintén határozatlan idejű megbízatással látja el. Kuratóriumi tagsági megbízatásuk lemondással, illetve az alapítvány megszűnésével ér véget.

Évente rendszeresen beszámoló készül a végzett munkáról és a számviteli politikában rögzítettek szerinti vagyon felhasználásáról. Tiszteletdíjat, egyéb juttatásokat a tagok nem kapnak, munkájukat társadalmi megbízatásban végzik.
Az alapítvány felett törvényességi ellenőrzést a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Városi Ügyészség gyakorolja, mely a legutóbbi ellenőrzése során az alapítvány tevékenységében törvénytelenséget nem állapított meg, az okiratokat, a jelentéseket, a beszámolókat hiánytalan rendben találta, melyről jegyzőkönyvben tájékoztatta az alapítványt. Az idevonatkozó jogszabályok értelmében az alapítvány kuratóriuma a tárgyévet követő április hóig köteles a beszámolót elkészíteni és elfogadni, melyet az alapító tagoknak köteles megküldeni.
A beszámolóba, az iratállományba, a jegyzőkönyvekbe bárki betekintést nyerhet, a közhasznúsági jelentést a helyi újságban tesszük közzé. Az Alapítványnak a helyi Általános Iskola ad helyet, biztosítja a feltételek egy részét, ezért bérleti díjat fizetni nem kell.

Az Alapítvány nagyon sok pályázatot benyújtott már, közülük a legjelentősebbek a drogellenes programsorozatra, a Teleház beindításához szükséges eszközállományra, a nyári szabadidős tevékenykedtetésre kapott támogatás volt. Ezen kívül pályázaton nyert támogatással valósítottuk meg a Művelődési Házban tartott kézműves tevékenységünket, melynek célja az volt, hogy a gyermekek hasznosan töltsék el ráérő idejüket. Ezen foglalkozásokon készített munka- darabokat, ajándéktárgyakat a gyerekek hazavihették. Szintén pályázati támogatással tudtunk bútorokat, számítógép tartozékokat, és a Teleház beindításához szükséges irodaszereket megvásárolni. Szoros kapcsolatot tartunk a helyi szervezetekkel. Az Alapítvány éves bevétele nagyon kevés, ezért próbálunk pályázni. Főleg olyan jellegű pályázatokat nyújtunk be, ahol a fiatalokkal való foglalkozást tudjuk elősegíteni.

Kiemelt tevékenységeink:

 • Folyamatosan részt veszünk egészségügyi és mentálhigiénés felvilágosító előadások szervezésében és lebonyolításában.
 • Olyan szabadidős tevékenységeket szervezünk anyagi kereteink függvényében a 6-18 éves korosztály
  számára, amelyek az önálló véleményalkotást, az önfegyelmet, az önmotiválást, valamint az ezekkel
  kapcsolatos kommunikációs és kifejezőképességeket fejlesztik.
 • Az Önkormányzattal közösen beindítottuk a Teleházat, melyet folyamatosan működtetünk és szeretnénk
  a községi közösségi tevékenység színterévé alakítani.
 • Támogatjuk a jól tanuló hátrányos helyzetű gyerekeket oly módon, hogy versenyeztetési lehetőséget
  biztosítunk számukra, valamint továbbtanulásukhoz anyagi támogatással hozzájárulunk.
 • Részt veszünk adománygyűjtési akciókban, és az így kapott javakat az arra rászoruló (elsősorban)
  gyermekes családoknak juttatjuk.
 • Szakmai anyagok sokszorosításával, a községi újság szerkesztésével és terjesztésével friss hírekhez
  juttatjuk a község lakosságát.

A községben Alapítványunk egyedüli kiemelten közhasznú szervezetként működik, kevés anyagi lehetőséggel, de tevékeny segítőkkel. Ők a pedagógusok és a segíteni akaró szülők közül kerülnek ki, akik az Alapítvány programjainak lebonyolításával teszik hasznossá magukat. Tiszagyenda község képviselő-testülete hosszú távú együttműködési megállapodást kötött az Alapítvánnyal, melyben csekély anyagi támogatás mellett erkölcsi segítséget is nyújtott a Teleház pályázat benyújtásához, és beindításához. Vállalta, hogy biztosítja a Teleházhoz a szükséges helyiséget, annak működési kiadásait, egy fő közcélú foglalkozási formában dolgozó munkabérét és közterheit. Ezt a segítséget tartalmas munkavégzéssel igyekszünk meghálálni. Anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzünk különböző feladatokat az Önkormányzat intézményei számára, pl. plakátkészítés, meghívók, pályázatok. Magánszemélyek részére azonban ilyen jellegű segítséget nem adunk, nem is adhatunk, hiszen nagyon sokba kerülnek az irodaszerek, a festékek. Ezért fizetni kell. A szolgáltatások díja méltányos, ezeket az árakat a Teleház Szövetség ajánlata alapján állítottuk össze. Emelni csak szükség esetén szeretnénk a díjakon, mivel az Alapítványnak nem a haszonszerzés a célja.Fuder Lászlóné
kuratóriumi-elnök